Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van Sander Ketels Entertainment samenhangend met het optreden, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit zoals vastgelegd in een voorstel, overeenkomst door of in opdracht van Sander Ketels Entertainment ten behoeve van de opdrachtgever verricht. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die een opdracht voor het engageren van artiesten heeft verstrekt en/of de verdere organisatie van een optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie aan Sander Ketels Entertainment heeft opgedragen.

Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens een groep van artiesten alsmede betrokken technici die zich jegens Sander Ketels Entertainment tot het geven van een artistieke prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en tevens Sander Ketels Entertainment heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/of evenement.

1. Overeenkomsten met Sander Ketels Entertainment, wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop, binden Sander Ketels Entertainment eerst nadat en voor zover en op de wijze Sander Ketels Entertainment deze heeft geaccepteerd en bevestigd.

2.  De opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Sander Ketels Entertainment, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

3. De opdrachtgever garandeert dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes of voorafgaand of na afloop van het optreden, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van een spiegel en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen en de werk locatie.

4. De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium / speelruimte van minimaal 6 meter breed, 4 meter diep en 2,20 meter hoogte bóven op het podium zal zijn met inbegrip van een deugdelijke trap, noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, decor etc. te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het podium en geaarde stroomvoorziening, in geval van optreden in openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden – ook onverwachte – geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding, apparatuur en attributen. Een optreden in de buitenlucht is dus enkel mogelijk indien er een overdekt podium is met zij- en achterwanden.

5. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties, per persoon, per uur gedurende het gehele optreden, incluis opbouw en afbraak van voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties etc.

6. Indien de accommodatie en/of geluid c.q. lichtvoorziening wordt verzorgd door opdrachtgever en niet voldoet aan de eisen, Sander Ketels Entertainment gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever blijft in voorkomende gevallen verplicht de in de overeenkomst vermelde uitkoopsom in haar geheel te voldoen aan Sander Ketels Entertainment.

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, ontstaan door, voor of tijdens of na het concert en/of optreden opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, attributen, alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het publiek toegebracht. De artiest/leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, e.d. aangebracht door derden.

8. De opdrachtgever is niet gerechtigd een door hem gesloten overeenkomst te annuleren, ook niet op grond van bijzondere omstandigheden zoals weersomstandigheden, een pandemi of financiële problemen. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van noodzakelijke vergunningen, het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA levert voor de opdrachtgever ten opzichte van Sander Ketels Entertainment wanprestatie op. Indien de opdrachtgever de opdracht meer dan 90 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 50% van het overeengekomen factuurbedrag jegens Sander Ketels Entertainment verschuldigd. Indien de opdrachtgever de opdracht meer dan 60 dagen en minder dan 90 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 75% van het overeengekomen factuurbedrag jegens Sander Ketels Entertainment verschuldigd. Indien de opdrachtgever de opdracht binnen 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever 100% van het factuurbedrag jegens Sander Ketels Entertainment verschuldigd.

9. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen volledig en ten allen tijden voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

10. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Opdrachtgever gerealiseerde projecten en goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij Sander Ketels Entertainment berusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sander Ketels Entertainment, genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan als uitdrukkelijk door Sander Ketels Entertainment wordt toegestaan in de overeenkomst.

11. Bij hercontractering van een artiest of leverancier verplicht opdrachtgever zich dit alleen en uitsluitend via Sander Ketels Entertainment te doen op straffe van een boete van 50% van het in de (vorige) overeenkomst vermelde uitkoopgage; dit bedrag zal ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat het gezelschap, artiest,leverancier via derde, of voor derde met uitsluiting van Sander Ketels Entertainment is gecontracteerd.

12. Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, fiscale lasten, premies verzekeringen, invoerrechten, technisch en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, gelden op de dag van verzending van de aanbieding, c.q. van de totstandkoming der overeenkomst. Indien voor de levering c.q. uitvoering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt – ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden- heeft Sander Ketels Entertainment te harer keuze het recht, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding, te annuleren.

13. Sander Ketels Entertainment is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

14. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Sander Ketels Entertainment. Sander Ketels Entertainment is verplicht de opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.

15. Sander Ketels Entertainment is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 2 dagen voor het geplande optreden, ingeval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een radio, televisieoptreden, film- , televisieopname of een optreden in het buitenland. In dat geval zal de opdrachtgever van Sander Ketels Entertainment of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.

16. Sander Ketels Entertainment behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever is verplicht om indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van Sander Ketels Entertainment niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de richtige nakoming van zijn verplichtingen.

17. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de opdrachtgever een rente verschuldigd ter grootte van 2 % per maand waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaats vindt.  Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incasso kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de totale uitkoopsom bedragen, met een minimum van € 250,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces en executiekosten.

18. Indien een opdrachtgever en/of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 90 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is Sander Ketels Entertainment zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van Sander Ketels Entertainment om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

19. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werken vervallen en voor zover nodig, terug en overgaan op Sander Ketels Entertainment. Sander Ketels Entertainment is alsdan gerechtigd ieder eerder gebruik van werken te doen beëindigen.

20. Sander Ketels Entertainment kan in verband met de hoeveelheid en het gewicht van zijn materialen en apparatuur niet op locaties optreden waar meer dan 6 trappen en/of treden aanwezig zijn. Mochten er onverhoopt toch meer trappen en/of andere obstakels aanwezig zijn en/of de afstand van de laad/losruimte meer dan 25 meter bedragen, dient de opdrachtgever te zorgen voor twee stagehands tijdens op- én afbouw. De opdrachtgever is ook belast met de eventuele betalingen van deze stagehands.

21. Sander Ketels Entertainment / Artiest / Leverancier kan tijdens een optreden gebruik maken van special effects, zoals bijvoorbeeld confetti. Geen van deze partijen zijn, op welke manier dan ook, verantwoordelijk voor de schoonmaak(kosten) en/of beschadigingen aan vloer/materialen/inboedel. Deze verantwoording ligt volledig in handen van de Opdrachtgever.